Faculty
SUN Shulin

Department of Optical Science and Engineering

Professional Title:Professor

Position:

Email:sls@fudan.edu.cn

Visiting Address:Room C3017, No 2 Jiaocha Building, Fudan Unversity, Shanghai, China

Tel:+86-21-31242552

Home Page:https://optics.fudan.edu.cn/25/e9/c39763a468457/page.htm

Curriculum Vitae


Prof. Shulin Sun received his PhD degree in Physics Department of Fudan University in 2009. From 2010 to 2013, he is a Postdoctoral Fellow of Physics Division of NCTS in National Taiwan University, Taipei, Taiwan. He joined Department of Optical Science & Engineering of Fudan University as an associate Professor in 2013. Since 2019, he has been a professor and associate dean of Department of Optical Science & Engineering of Fudan University. His research interests include metamaterials/metasurfaces, plasmonics, and photonic crystals. He has published 80+ papers with 10000+ citations and 13 papers are elected as ESI highly cited papers. He won “ The  Second Class of National Natural Science Award in 2019” (2/5), "The First Class of Shanghai natural science award in 2016" (2/4), "Important Achievements of Chinese Optics in 2012"(1/6) ,“Outstanding Paper Award of Light: Science & Applications in 2018”and "2020, 2021, 2022 Highly Cited Chinese Researchers".

Research Interests

 •  
 • Metamaterials

 •  
 • Metasurfaces

 •  
 • Plasmonics

 •  
 • Photonic crystal

 

Academic Positions

 •  
 • Editorial Board of Journal of Optics;

 •  Editorial Board of Nanomaterials;
 • Materials Research Society (MRS) member;

 •  
 • Referees of  Nature Communications, Progress in Quantum Electronics, Physical Review Letters, Scientific Reports, Nanotechnology Reviews, etc;

 •  
 • Chairs of Special/Focus Sessions of PIERS (2014,2015, 2016, 2017,2018,2019,2021);

 •  
 • TPC Committee member of PIERS 2018;

 •  
 • Co-Chair of Organizing Committee for The second A3 Metamaterial Forum;

 •  
 • TPC member of International Symposium on Plasmonics and Nonophotonics 2017;

 •  
 • Committee member of Optical Fluidices 2017;

Awards

 

 •  
 • Prize of Important Optical Achievements in China in 2012
 •  
 • First Class Prize of Shanghai Natural Science Award in 2016
 •  
 • Outstanding Paper Award of LSA in 2018
 •  
 • Second Class Prize of National Natural Science Award in 2019

 

 

Education and Working Experience

 

 •  
 • 2004/09--2009/07   Fudan University,Ph D;   
 •  
 • 2008/12--2009/02   Delaware University,Visiting Scholar;
 •  
 • 2010/06--2013/05   National Taiwan University,Postdoctor;
 •  
 • 2013/07--2019/11:Fudan University,Associate Professor;
 •  
 • 2019/12--now:Fudan University,Professor;

 

Teaching


 • Nanophotonics 

 • Electromagnetic fields and electromagnetic waves  

 • College Physics

Publications

[87] Yizhen Chen, Xiaoying Zheng, Feifei Liu, Weikang Pan, Zhuo Wang, Qiong He, Lei Zhou*, Shulin Sun*, “High-efficiency plasmonic vortex generation with near-infrared bifunctional metasurfaces”, Optics Express 31, 34112-34122 (2023).

[86] Yizhen Chen, Weikang Pan, Xiangyu Jin, Qiong He, Lei Zhou, Shulin Sun*, “Far-field radiation manipulations of on-chip optical near-fields”, Opto-Electron Engineering 50, 230173 (2023).

[85] Yao Yao, Zhuo Wang, Zhiyan Zhu, Yu He, Shulin Sun, Lei Zhou and Qiong He*, “High-Aspect-Ratio Silicon Metasurfaces: Design, Fabrication, and Characterization”. Applied Sciences 13, 9607 (2023).

[84] Pu Peng, Zhengchang Liu, Changhong Dai, Xiao He, Dongyi Wang, Zhibo Dang, Yuxiang Chen, Yuchen Dai, Han Zhang, Shulin Sun, Lei Zhou*, and Zheyu Fang*,” Arbitrary Multifunctional Vortex Beam Designed by Deep Neural Network”, Advanced Optical Materials 23001 (2023).  

[83] Yizhen Chen, Xiaoying Zheng, Xiyue Zhang, Weikang Pan, Zhuo Wang, Shiqing Li, Shaohua Dong, Feifei Liu*, Qiong He, Lei Zhou*, and Shulin Sun*, “Efficient Meta-couplers Squeezing Propagating Light into On-Chip Subwavelength Devices in a Controllable Way”, Nano Lett. 23, 3326–3333 (2023).

[82] Feifei Liu#, Dongyi Wang#, Han Zhu, Xiyue Zhang, Tong Liu, Shulin Sun, Xinping Zhang, Qiong He, and Lei Zhou*, "High-Efficiency Metasurface-Based Surface-Plasmon Lenses", Laser & Photonics Reviews 17, 2201001 (2023).

[81] Zhening Fang, Haipeng Li, Yan Chen, Shulin Sun, Shiyi Xiao*, Qiong He* and Lei Zhou*, “Deterministic approach to design passive anomalous-diffraction metasurfaces with nearly 100% efficiency”, Nanophotonics 12, 2383 (2023).

[80] Weikang Pan, Zhuo Wang, Yizhen Chen, Xiaoying Zheng, Shiqing Li, Xinzhang Tian, Qiong He, Lei Zhou*, Shulin Sun*“Efficiently controlling near-field wavefronts via designer metasurfaces”ACS Photonics 7, 2423 (2023) .

[79] Chenxi Pu, Zhuo Wang, Shulin Sun, Lei Zhou*, and Qiong He*, “Transmissive angle-multiplexed meta-polarizer based on a multilayer metasurface”, Chinese Optics Letters 21, 023603 (2023).

[78] Zhuo Wang, Yao Yao, Weikang Pan, Haoyang Zhou, Yizhen Chen, Jing Lin, Jiaming Hao, Shiyi Xiao, Qiong He, Shulin Sun*, Lei Zhou*,” Bifunctional Manipulation of Terahertz Waves with High-Efficiency Transmissive Dielectric Metasurfaces”, Advanced Science 10, 2205499 (2023).

[77] Yi Zhou, Zhihe Guo, Xuyang Zhao, Feilong Wang, Zhiyuan Yu, Yizhen Chen, Zhiran Liu, Shuyu Zhang, Shulin Sun*, and Xiang Wu*“Dual-Quasi Bound States in the Continuum Enabled Plasmonic Metasurfaces”, Advanced Optical Materials 2200965 (2022).

[76] Shaohua Dong, Shiqing Li,  Xiaohui Ling,  Guangwei Hu, Yi Li,  Hongyi Zhu*, Lei Zhou, and  Shulin Sun*, “Broadband spin-unlocked metasurfaces for bifunctional wavefront manipulations”, Applied Physics Letters 120, 181702 (2022).

[75] Weikang Pan, Zhuo Wang, Yizhen Chen, Shiqing Li, Xiaoying Zheng, Xinzhang Tian, Cong Chen, Nianxi Xu, Qiong He, Lei Zhou* and Shulin Sun*, “High-efficiency generation of far-field spin-polarized wavefronts via designer surface wave metasurfaces”, Nanophotonics, 2022. https://doi.org/10.1515/nanoph-2022-0006

[74] Yuan Meng, Yizhen Chen, Longhui Lu, Yimin Ding, Andrea Cusano, Jonathan A. Fan, Qiaomu Hu, Kaiyuan Wang, Zhenwei Xie, Zhoutian Liu, Yuanmu Yang, Qiang Liu, Mali Gong, Qirong Xiao*, Shulin Sun*, Minming Zhang*, Xiaocong Yuan & Xingjie Ni, “Optical meta-waveguides for integrated photonics and beyond”. Light: Science & Applications 10, 235 (2021).

[73] Dongyi Wang, Feifei Liu, Tong Liu, Shulin Sun*, Qiong He* and Lei Zhou*,” Efficient generation of complex vectorial optical fields with metasurfaces”, Light: Science & Applications 10, 67 (2021).

[72] Shulin Sun, Qiong He, Jiaming Hao, Shiyi Xiao, Lei Zhou*, “High-efficiency manipulations on electromagnetic waves with metasurfaces”, Acta Optica Sinica 41, 0123003 (2021).

[71] Xiaoyan Shi, Dejia Meng, Zheng Qin, Qiong He, Shulin Sun, Lei Zhou, David R. Smith, Qing Huo Liu, Tarik Bourouina, and Zhongzhu Liang*, “All-dielectric orthogonal doublet cylindrical metalens in long-wave infrared regions”. Optics Express 29, 3524-3532 (2021).

[70] Dongyi Wang, Tong Liu, Yuejiao Zhou, Xiaoying Zheng, Shulin Sun, Qiong He & Lei Zhou, "High-efficiency metadevices for bifunctional generations of vectorial optical fields", Nanophotonics 10, 685–695 (2021). 

[69] Shaohua Dong, Qing Zhang, Guangtao Cao, Jincheng Ni, Ting Shi, Shiqing Li, Jingwen Duan, Jiafu Wang, Ying Li, Shulin Sun, Lei Zhou, Guangwei Hu and Cheng-Wei Qiu, “On-chip trans-dimensional plasmonic router”, Nanophotonics 9, 3357-3365 (2020).

[68] Wang Zhuo, Shulin Sun, Qiong He & Lei Zhou, "A review of high-efficiency Pancharatnam–Berry metasurfaces", Terahertz Science and Technology 13, 73 (2020).

[67] Guan Fu-Xin, Dong Shao-Hua, He Qiong, Xiao Shi-Yi, Sun Shu-Lin*, Zhou Lei*, “Scatterings and wavefront manipulations of surface plasmon polaritons”, Acta Physica Sinica 69, 157804 (2020). (Invited Review Paper)

[66] Zhuo Wang, Shiqing Li, Xueqian Zhang, Xi Feng, Qingwei Wang, Jiaguang Han, Qiong He, Weili Zhang, Shulin Sun* and Lei Zhou*, "Excite Spoof Surface Plasmons with Tailored Wavefronts Using HighEfficiency Terahertz Metasurfaces", Advanced Science 7, 2000982 (2020).

[65] Shiqing Li, Zhuo Wang, Shaohua Dong, Sixiong Yi, Fuxin Guan, Yizhen Chen, Huijie Guo, Qiong He, Lei Zhou*, and Shulin Sun*, "Helicity-delinked manipulations on surface waves and propagating waves by metasurfaces ", Nanophotonics 9, 3473 (2020).

[64] Shiqing Li, Sixiong Yi, Shaohua Dong, Weikang Pan, Yizhen Chen, Fuxin Guan, Huijie Guo, Zhuo Wang, Qiong He, Jun Zhuang, Lei Zhou, Shulin Sun*, “Broadband and high-efficiency spin-polarized wave engineering with PB metasurfaces”, Optics Express 28, 15601 (2020).

[63] Xiyue Zhang, Qi Li, Feifei Liu, Meng Qiu, Shulin Sun, Qiong He & Lei Zhou, “Controlling angular dispersions in optical metasurfaces”, Light: Science & Applications 9, 76 (2020).

[62] Nanli Mou, Xiaolong Liu,Tao Wei, Hongxing Dong, Qiong He, Lei Zhoud, Yaqiang Zhang, Long Zhang* and Shulin Sun*, “Large-scale, low-cost, broadband and tunable perfect optical absorber based on phase change material”, Nanoscale 12, 5374 (2020). Front outside cover of Nanoscale

[61] Qiong He, Shulin Sun, and Lei Zhou, “Tunable/Reconfigurable Metasurfaces: Physics and Applications”, Research 1849272 (2019)

[60] Fei Hu, Xi-Yuan Dai, Zhi-Quan Zhou, Xiang-Yang Kong, Shu-Lin Sun, Rong-Jun Zhang, Song-You Wang, Ming Lu*, and Jian Sun*, “Black silicon Schottky photodetector in sub-bandgap near-infrared regime”, Optics Express 27, 3161-3168 (2019).

[59] Shulin Sun, Qiong He, Jiaming Hao, Shiyi Xiao, and Lei Zhou, "Electromagnetic metasurfaces: physics and applications "Advances in Optics and Photonics 11, 380 (2019).

[58] Fuxin Guan, Shulin Sun, Shiyi Xiao, Qiong He, Lei Zhou, "Scatterings from surface plasmons to propagating waves at plasmonic discontinuities ", Science Bulletin 64, 802 (2019).

[57] Min Jia, Zhuo Wang, Heting Li, Xinke Wang, Weijie Luo, Shulin Sun, Yan Zhang, Qiong He and Lei Zhou , "Efficient manipulations of circularly polarized terahertz waves with transmissive metasurfaces "Light: Science & Applications 8,16 (2019).

[56] Qiong He, Shulin Sun, Shiyi Xiao, and Lei Zhou, "High-Efficiency Metasurfaces: Principles, Realizations, and Applications ", Advanced Optical Materials 1800415 (2018). 

[55] Hongchen Chu, Qi Li, Bingbing Liu, Jie Luo, Shulin Sun*, Zhi Hong Hang*, Lei Zhou and Yun Lai*, “A hybrid invisibility cloak based on integration of transparent metasurfaces and zero-index materials”, Light: Science & Applications 7, 50 (2018).

[54] Shaohua Dong, Zhuo Wang, Huijie Guo, Fuxin Guan, Xiaoer Li, Qiong He, Haibin Zhao, Lei Zhou and Shulin Sun*, “Dielectric meta-walls for surface plasmon focusing and Bessel beam generation”, Europhysics Letters 122, 67002 (2018).

[53] Hsun-Chi Chan, Shulin Sun* and Guang-Yu Guo*, “Near-infrared left-handed metamaterials made of arrays of upright split-ring pairs”, Journal of Physics D: Applied Physics 51, 265103 (2018).

[52] Meng Qiu, Min Jia, Shaojie Ma, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou, "Angular Dispersions in Terahertz Metasurfaces: Physics and Applications"Physical Review Applied 9, 054050 (2018)

[51] Zhuo Wang, Shaohua Dong, Weijie Luo, Min Jia, Zhongzhu Liang, Qiong He, Shulin Sun*, and Lei Zhou*, "High-efficiency generation of Bessel beams with transmissive metasurfaces"Applied Physics Letters 112, 191901 (2018)

[50] Nanli Mou, Shulin Sun*, Hongxing Dong, Shaohua Dong, Qiong He, Lei Zhou, Long Zhang*, “Hybridization-induced broadband terahertz wave absorption with graphene metasurfaces”, Optics Express 26, 11728 (2018).

[49] Yuzhou Qin, Yangfu Fang, Lu Wang, Shiwei Tang, Shulin Sun, Zhaowei Liu, Yongfeng Mei, “Surface wave resonance and chirality in a tubular cavity with metasurface design”, Optics Communications 417 42–45 (2018).

[48] Shiwei Tang, Tong Cai, He-Xiu Xu, Qiong He, Shulin Sun and Lei Zhou, "Multifunctional Metasurfaces Based on the “Merging” Concept and Anisotropic Single-Structure Meta-Atoms"Applied Sciences 8, 555 (2018).

[47] Fuxin Guan, Shulin Sun*, Shaojie Ma, Zhening Fang, Baocheng Zhu, Xin Li, Qiong He, Shiyi Xiao and Lei Zhou, “Transmission/reflection behaviors of surface plasmons at an interface between two plasmonic systems”, Journal of Physics: Condensed Matter 30, 114002 (2018).

[46] Shaohua Dong, Yu Zhang, Huijie Guo, Jingwen Duan, Fuxin Guan, Qiong He, Haibin Zhao, Lei Zhou, Shulin Sun*. "Highly efficient wave-front reshaping of surface waves with dielectric meta-walls". Physical Review Applied 9, 014032 (2018).

[45] Huijie Guo, Jing Lin, Meng Qiu, Junxia Tian, Qian Wang, Yue Li, Shulin Sun, Qiong He, Shiyi Xiao* and Lei Zhou*” Flat optical transparent window: mechanism and realization based on metasurfaces”, Journal of Physics D: Applied Physics 51, 074001 (2018).

[44] Jie Yu, Shaohua Dong, Hongxing Dong, Jinxin Zhan, Shulin Sun, and Long Zhang*, “Facile synthesis and optical properties of colloidal quantum dots/ZnO composite optical resonators”, RSC Advances, 8, 1778-1783 (2018).

[43] Caiqin Han, Yue Yao, Wen Wang, Lulu Qu,, Layne Bradley, Shulin Sun, Yiping Zhao, “Rapid and sensitive detection of sodium saccharin in soft drinks bysilver nanorod array SERS substrates”, Sensors and Actuators B 251 272–279 (2017).

[42] He-Xiu Xu, Shaojie Ma, Xiaohui Ling, Xiao-Kuan Zhang, Shiwei Tang, Tong Cai, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou , "Deterministic Approach to Achieve Broadband Polarization-Independent Diffusive Scatterings Based on Metasurfaces "ACS Photonics 5, 1691-1702 (2018).

[41] Tong Cai, GuangMing Wang, ShiWei Tang, HeXiu Xu, JingWen Duan, Huijie Guo, Fuxin Guan, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou , "High-Efficiency and Full-Space Manipulation of Electromagnetic Wave Fronts with Metasurfaces ", Phys. Rev. Appl. 8, 034033 (2017).

[40] Jingwen Duan, Huijie Guo, Shaohua Dong, Tong Cai, Weijie Luo, Zhongzhu Liang, Qiong He, Lei Zhou* and Shulin Sun*, "High-efficiency chirality-modulated spoof surface plasmon meta-coupler", Scientific Reports 7, 1354 (2017).

[39] Weijie Luo, Shulin Sun*, He-Xiu Xu, Qiong He, and Lei Zhou*“Transmissive Pancharatnam–Berry Metasurfaces with Nearly 100% Efficiency", Physical Review Applied 7, 044033 (2017).

[38] Shaojie Ma, Xinke Wang, Weijie Luo, Shulin Sun, Yan Zhang, Qiong He, and Lei Zhou ,"Ultra-wide band reflective metamaterial wave plates for terahertz waves "EPL 117.37007(2017).

[37] Tong Cai, ShiWei Tang, GuangMing Wang, HeXiu Xu, ShuLin Sun, Qiong He, and Lei Zhou,"High-Performance Bifunctional Metasurfaces in Transmission and Reflection Geometries "Advanced Optical Materials 5, 1600506 (2016).

[36] He-Xiu Xu, Shiwei Tang, Guang-Ming Wang, Tong Cai, Wanxia Huang, Qing He, Shulin Sun, and Lei Zhou,"Multifunctional microstrip array combining a linear polarizer and focusing metasurface "IEEETranscations on Antennas and Propagation 64, 3676 (2016).

[35] He-Xiu Xu, Shiwei Tang, Shaojie Ma, Weijie Luo, Tong Cai1, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou, "Tunable microwave metasurfaces for high-performance operations: dispersion compensation and dynamical switch "Scientific Reports 6, 38255 (2016).

[34] He-Xiu Xu, Shaojie Ma, Weijie Luo, Tong Cai, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou, "Aberration-free and functionality-switchable meta-lenses based on tunable metasurfaces "Applied Physics Letters 109, 193506 (2016) .

[33] He-Xiu Xu, Shulin Sun, Shiwei Tang, Shaojie Ma, Qiong He, Guang-Ming Wang, Tong Cai, Hai-Peng Li, and Lei Zhou, "Dynamical control on helicity of electromagnetic waves by tunable metasurfaces", Scientific Reports 6, 27503 (2016).

[32] Hongxing Dong, Yang Liu, Shulin Sun, Jingzhou Li, Jinxin Zhan, Zhanghai Chen, and Long Zhang, “Geometry Dependent Evolution of the Resonant Mode in ZnO Elongated Hexagonal Microcavity”, Scientific Reports 6, 19273 (2016).

[31] Zhi-Quan Zhou, Liang-Xing Wang, Wei Shi, Shu-Lin Sun and Ming Lu, “A synergetic application of surface plasmon and field effect to improve Si solar cell performance”, Nanotechnology 27, 145203 (2016).

[30] Jinxin Zhan, Hongxing Dong, Shulin Sun, Xiaodong Ren, Jianjun Liu, Zhanghai Chen, Christoph Lienau, and Long Zhang, “Surface-Energy-Driven Growth of ZnO Hexagonal Microtube Optical Resonators”. Advanced Optical Materials 4, 126 (2016).

[29] Wujiong Sun, Qiong He, Shulin Sun*, and Lei Zhou*, “High-efficiency surface plasmon meta-couplers: concept and microwave-regime realizations”. Light: Science & Applications 5, e16003 (2016). (Impact Factor: 14.6)

[28] Che Qu, Shaojie Ma, Jiaming Hao, Meng Qiu, Xin Li, Shiyi Xiao, Ziqi Miao, Ning Dai, Qiong He, Shulin Sun, Lei Zhou, “Tailor the functionalities of metasurfaces: From perfect absorption to phase modulation”, Physical Review Letters 115, 235503 (2015).

[27] Meng Qiu, Shiyi Xiao, Qiong He, Shulin Sun, and Lei Zhou, “Experimental verifications on an effective model for photonic coupling”. Optics Letters 40, 272 (2015).

[26] Weijie Luo, Shiyi Xiao, Qiong He, Shulin Sun*, and Lei Zhou*, “Photonic Spin Hall Effect with Nearly 100% Efficiency”. Advanced Optical Materials 3, 1102 (2015). (Co-corresponding author)

[25] Shiwei Tang, Baocheng Zhu, Min Jia, Qiong He, Shulin Sun, Yongfeng Mei, and Lei Zhou, “Effective-medium theory for one-dimensional gratings”. Physical Review B 91174201 (2015).

[24] Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou, “Electromagnetic metasurface”. Physics 44, 366 (2015).

[23] Qiong He, Shulin Sun, Shiyi Xiao, Xin Li, Zhengyong Song, Wujiong Sun, and Lei Zhou. "Manipulating electromagnetic waves with metamaterials: Concept and microwave realizations". Chin. Phys. B 23, 047808 (2014).

[22] Wei Ting Chen, Kuang-Yu Yang, Chih-Ming Wang, Yao-Wei Huang, Greg Sun, I-Da Chiang, Chun Yen Liao, Wei-Lun Hsu, Hao Tsun Lin, Shulin Sun, Lei Zhou, Ai Qun Liu, Din Ping Tsai. "High-efficiency broadband meta-hologram with polarization-controlled dual images". Nano Letters 14225 (2014).

[21] Tianhang Ren, Xinwei Li, Shulin Sun, and Lei Zhou. "Chopstick in negative-index “water” "COLLEGE PHYSICS 33, 10 (2014).

[20] Hongxing Dong, Yang Liu, Shulin Sun*, Zhanghai Chenc and Long Zhang*. "Optical modulation in microsized optical resonators with irregular hexagonal cross-section". Journal of Materials Chemistry C 2, 8976 (2014).

[19] Zhengyong Song, Shiyi Xiao, Qiong He, Shulin Sun, and Lei Zhou. "Transparent metals and inhomogeneous meta-surfaces". Terahertz Science and Technology 6, 125 (2013).

[18] Shiyi Xiao, Qiong He, Che Qu, Xin Li, Shulin Sun, Lei Zhou. "Mode-expansion theory for inhomogeneous meta-surfaces". Optics Express 21, 27219 (2013).

[17] Guang-Yu Guo, Vasily Klimov, Shulin Sun, Wei-Jin Zheng. "Metamaterial slab-based super-absorbers and perfect nanodetectors for single dipole sources". Optics Express 21, 11338 (2013).

[16] Yang Liu, Hongxing Dong, Shulin Sun, Wenhui Liu, Jinxin Zhan, Zhanghai Chen, Jun Wang, and Long Zhang. "Optical modulation of ZnO microwire optical resonators with parallelogram cross section". Nanoscale 5, 4123 (2013).

[15] Che Qu, Shiyi Xiao, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou. "A theoretical study on the conversion efficiencies of gradient meta-surfaces". Europhysics Letters 101, 54302 (2013).

[14] Wei Ting Chen, Ming Lun Tseng, Chun Yen Liao, Pin Chieh Wu, Shulin Sun, Yao-Wei Huang, Chia Min Chang, Chung Hao Lu, Lei Zhou, Ding-Wei Huang, Ai Qun Liu and Din Ping Tsai. "Fabrication of three-dimensional plasmoniccavity by femtosecond laser-induced forward transfer". Optics Express 21, 618 (2013).

[13] Shulin Sun, Hung-Ting Chen, Wei-Jin Zheng, Guang-Yu Guo. "Dispersion relation, propagation length and mode conversion of surface plasmon polaritons in silver double-nanowire systems". Optics Express 21, 14591 (2013).

[12] Shulin Sun, Qiong He, Shiyi Xiao, Che Qu, Xin Li, Lei Zhou. "Research progress of gradient meta-surfaces". Laser & Optoelectronics Progress 50, 080009 (2013). (Invited review paper)

[11] Che Chin Chen, Chih Ting Hsiao, Shulin Sun, Kuang-Yu Yang, Pin Chieh Wu, Wei Ting Chen, Yu Hsiang Tang, Yuan-Fong Chau, Eric Plum, Guang-Yu Guo, Nikolay I. Zheludev, and Din Ping Tsai. "Fabrication of three dimensional split ring resonators by stress-driven assembly method". Optics Express 20, 9415 (2012).

[10] Hongxing Dong, Shulin Sun, Liaoxin Sun, Weihang Zhou, Lei Zhou, Xuechu Shen, Zhanghai Chen, Jun Wang, and Long Zhang. "Thermodynamic-effect-induced growth, optical modulation and UV lasing of hierarchical ZnO Fabry-Pérot resonators". Journal of Materials Chemistry 22, 3069 (2012).

[9] Vasily Klimov, Shulin Sun and Guang-Yu Guo. "Coherent perfect nanoabsorbers based on negative refraction". Optics Express 20, 13071 (2012).

[8] Ming Lun Tseng, Pin Chieh Wu, Shulin Sun, Chia Min Chang,Wei Ting Chen, Cheng Hung Chu, Po-Li Chen, Lei Zhou, Ding-Wei Huang, Ta-Jen Yen, Din Ping Tsai. "Fabrication of multilayer metamaterials by femtosecond laser-induced forward-transfer technique". Laser & Photonics Reviews 6, 702 (2012).

[7] Shulin Sun, Kuang-Yu Yang, Chih-Ming Wang, Ta-Ko Juan, Wei Ting Chen, Chun Yen Liao, Qiong He, Shiyi Xiao, Wen-Ting Kung, Guang-Yu Guo, Lei Zhou, Din Ping Tsai. "High-Efficiency Broadband Anomalous Reflection by Gradient Meta-surfaces". Nano Letters 12, 6223 (2012). (Highlight by Nature Photonics 7, 84 (2013))

[6] Shulin Sun, Qiong He, Shiyi Xiao, Qin Xu, Xin Li and Lei Zhou. "Gradient-index meta-surfaces as a bridge linking propagating waves and surface waves". Nature Materials 11, 426 (2012).

[5] Wei Ting Chen, Chen Jung Chen, Pin Chieh Wu, Shulin Sun, Lei Zhou, Guang-Yu Guo, Chinh Ting Hsiao, Kuang-Yu Yang, Nikolay I. Zheludev, and Din Ping Tsai. "Optical magnetic response in three-dimensional metamaterial of upright plasmonic meta-molecules". Optics Express 19, 12837 (2011).

[4] Hongxing Dong, Shulin Sun, Liaoxin Sun, Wei Xie, Lei Zhou, Xuechu Shen, and Zhanghai Chen. "Single-crystalline Polyhedral In2O3 Vertical Fabry-Pérot Resonators". Applied Physics Letters 98, 011913 (2011).

[3] Hongxing Dong, Liaoxin Sun, Shulin Sun, Wei Xie, Lei Zhou, Xuechu Shen, and Zhanghai Chen. "Indium oxide octahedra optical microcavities". Applied Physics Letters 97, 223114 (2010).

[2] Shulin Sun, S. T. Chui, and Lei Zhou. "Effective-medium properties of metamaterials: A quasimode theory". Physical Review E 79, 066604 (2009).

[1] Shulin Sun, Xueqin Huang, and Lei Zhou. "Two-dimensional complete photonic gaps from layered periodic structures containing anisotropic left-handed metamaterials". Physical Review E 75, 066602 (2007).

 

Copyrights 2017 © The School of Information Science and Technology, Fudan University